جهت حرکت از خود حرکت هم مهمتر است.

جای ایده ها، سطل آشغال نیست. مطرحش کنید. هراندازه هم که مسخره باشه.